Kde stával nejstarší biskupský chrám v Olomouci? Byl tu ještě před katedrálou

Chybová zpráva

Deprecated function: Function create_function() is deprecated ve funkci eval() (řádek: 1 v souboru /var/www/clients/client0/web26/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Sobota, 18.7.2020

Na jižním okraji Předhradí, na tzv. Petrském návrší, stával starobylý kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel byl následovníkem nejstaršího chrámu v Olomouci, který údajně vysvětil samotný svatý Cyril v roce 863 a kníže Svatopluk ho v roce 885 zajistil příjmy, toto jsou ale informace založené jen na falzech. První ověřenou informaci o tomto kostele máme z listiny z roku 1063, kdy se stal kostelem biskupským při založení olomouckého biskupství a stal se "matkou všech kostelů té provincie". Jako sídelní kostel biskupů sloužil kostel sv. Petra až do roku 1141, kdy biskup Jindřich Zdík přenesl své sídlo k nově vybudovanému kostelu sv. Václava na Václavském návrší, který dnes známe jako Dóm.

Historie a zánik kostela a kláštera

Po nějakou dobu o kostele písemné prameny mlčí, další zpráva je až z roku 1207, kdy biskup Robert uvažoval o návratu biskupství ke sv. Petru. K tomu nedošlo, ale při kostele sv. Petra založil biskup Robert ženský klášter řehole sv. Augustina (před rokem 1213). Až do 70. let 13. století je tento klášter nazýván "u sv. Petra". Ještě během 13. století (kolem roku 1272) se augustiniánky osamostatnily a zbudovaly si zde klášter s kostelem sv. Jakuba. Klášter byl nadále označován podle tohoto chrámu. Nejpozději v této době se stal kostel sv. Petra kostelem farním. Mezi lety 1400 až 1455 jsou zaznamenány četné nadace k oltářům v kostele sv. Petra (oltáře Navštívení Panny Marie; sv. Kateřiny; Svatého Kříže; Božího Těla; Nanebevzetí a Zvěstování Panny Marie a Těla Kristova, sv. Martina, Svaté Trojice a sv. Jakuba Většího). Roku 1455 postihl kostel sv. Petra veliký požár, po kterém byl goticky přestavěn. Další velký požár svatopetrský kostel postihl v roce 1541.

Na počátku 16. století byl klášter sv. Jakuba určitou dobu opuštěný, později do něho přesídlili minorité, kteří ho drželi až do svého zrušení za josefínských reforem. V sekularizovaném objektu byla zřízena státní nemocnice, která trvala do roku 1896. Starou nemocnici pak koupilo město, nechalo ji zbořit a v letech 1901-1902 postavit tzv. Elisabethinum, což byl vzdělávací ústav pro výchovu budoucích učitelek. Ústav se skládal ze tří budov rozmístěných v areálu kostela sv. Petra a kostela sv. Jakuba. Školní budova se nacházela v místě zbořeného svatopetrského kostela a pensionát na místě dřívější nemocnice. Obě budovy byly propojeny třetím velkým objektem. O poměrně velké stavební akci se ale mnoho zpráv nedochovalo. Je zřejmé, že ačkoliv se vědělo, že se bude stavět v prostoru s bohatou historií, přístup byl čistě pragmatický; žádný respekt k minulosti a ani nejmenší průzkum nebo snaha zachovat něco z případných nálezů. Jediným zdrojem informací o rychle provedené stavbě je úřední referát v městské ročence (anonym 1900–1901), který se stručně zmiňuje o pozoruhodnějších nálezech zaznamenaných na schematickém plánku. 

Kostel sv. Petra a Pavla měl až do josefínských reforem postavení hlavního kostela. V roce 1785 byl ale odsvěcen a v roce 1792, aniž by byl pořízen sebemenší popis nebo nákres, bezohledně zbořen. Podle dochovaných zobrazení víme, že to byla podélně orientovaná stavba s opěrnými pilíři, s polygonálně uzavřeným presbytářem. Měl jeden boční vchod od severu a hlavní vchod na západní straně. Při západním průčelí byla situována vysoká věž. Ta byla v 80. letech 17. století zbořena a na severní straně kostela byla přistavěna věž nová. Podle historických plánů k jižní straně kostela sv. Petra přiléhala menší stavba s polokruhovým závěrem. Jednalo se o kapli svatých Šebestiána a Rocha, o níž jsou záznamy v matrice svatopetrské farnosti ze 17. a 18. století. V této kapli byla krypta, ve které se našly pozůstatky farníků. Starý hřbitov byl také kolem kostela sv. Petra a pohřbívalo se i u svatojakubského kláštera. Po zrušení byl nový hřbitov zřízen za Hradskou bránou, v blízkosti zájezdního hostince Na Špici. Ke kostelu a klášteru náležel také nejstarší olomoucký vodní mlýn, o kterém je první zmínka z roku 1213. Ten stával pod hradbami na nedalekém Mlýnském potoce a říkalo se mu Jakubský nebo Petrský podle toho, kdo ho zrovna vlastnil. Mlýn byl zbořen po ničivém požáru v roce 1909. 

Vzácné objevy při archeologických průzkumech

Při stavbě německé dívčí školy a ženského učitelského ústavu Elisabethinum (nyní budova Filosofické fakulty UP na Křížkovského 10) byla odkryta značná část půdorysu goticky přestavěného kostela sv. Petra s presbytářem, s jižní zdí prolomenou už dříve při kladení potrubního vedení a se základovým zdivem věže přiložené k severní stěně. Na severní straně presbytáře byly zjištěny základy tří opěrných pilířů a v každém z nich schránka a v ní olověná plaketa se symbolem evangelisty (anděl, orel, býk). Čtvrtou plaketu se přes usilovné hledání nepodařilo najít. Přišlo se na ni náhodou až v roce 1958 při pořádání numismatických sbírek ve Vlastivědném muzeu, kam se neznámým způsobem dostala někdy ve 20. letech minulého století. Při stavbě se našly pozůstatky kláštera s kostelem sv. Jakuba. Nálezová situace při stavbě Elisabethina se až na některé detaily shodovala s půdorysem, jak ho zaznamenal v osmdesátých letech 19. století W. Müller, ačkoliv v jeho době kostel sv. Petra už neexistoval. Otázka, kde uvedený autor čerpal informace, zůstává tedy otevřená.

Na počátku 20. století bylo také zaregistrováno několik archeologických nálezů (pravěké pohřebiště s kamenným obložením, kamenná sekerka, střepy, zvířecí kosti a parohy) a uprostřed dvora silná vrstva kostí. Zajímavá je zmínka o nálezu dvou zlatých mincí a několika stříbrných mincí i hracích žetonů. Mince nejsou určeny ani popsány a není uvedeno, zda byly v nějakém vztahu k nalezeným kostem. V každém případě jde o pozoruhodné nálezy vzhledem k tomu, že kolem kostela sv. Petra byl hřbitov a že není vyloučeno, že zvlášť stříbrné mince by se v některých hrobech z 11. století mohly objevit. Průzkumu se dávno poničená lokalita dočkala až v roce 1948. Na nádvoří Filosofické fakulty tehdy provedl pražský archeologický ústav plošný odkryv. Znovu byl odkryt presbytář a část lodi goticky přestavěného svatopetrského kostela. Bylo zjištěno, že presbytář měl dvě klenební pole a loď s čtverhrannými dlaždicemi, byla v něm renesanční krypta a ke středu západní obvodové zdi zvenku přiléhal čtvercový blok zdiva, který byl vyložen jako základna hranolové věže. Severní část kostelního půdorysu, kde se podle staršího výkladu nacházela věž, zasahující pod budovu fakulty, zkoumaná nebyla. Našlo se také několik hrobů bez milodarů, datovaných do 17. století a považovaných za pozůstatek hřbitova založeného až po zrušení kostela.

Nové nálezy z posledních let

V letech 2015 až 2017 probíhal záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Během výzkumu byla, kromě jiných mimořádných nálezů například z období raného středověku, prozkoumána také část hřbitova. Samotný hřbitov byl zrušen už roku 1784, nicméně nejstarší hroby pochází z průběhu vrcholného středověku. Výzkum odkryl celkem 98 hrobů na současném nádvoří děkanátu, dalších 486 hrobů bylo prozkoumáno v nově budovaném suterénu pod severním křídlem budovy. Jedná se tak o největší archeologicky zkoumaný hřbitov v intravilánu města na střední Moravě. V některých hrobech byly nalezeny součásti oděvu nebo pohřebního rubáše, jako spínadla, knoflíky, opaskové přezky nebo čelenky; zejména v barokních hrobech pak byly také četné milodary – křížky, růžence, medailony, či škapulíře. Velmi zajímavý je objev jámy zasekané 1,2 metru do skály, v jejímž zásypu se ukrývala keramika z doby kolem poloviny desátého století, železná sekerovitá hřivna o délce 47 centimetrů a naprosto unikátní břidlicová destička centimetr silná a přibližně jedenáct krát dvanáct centimetrů velká  s rytinou mužské postavy nesoucí kříž. Traseologický posudek doc. Miroslava Králíka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně potvrdil, že rýhy jsou pokryty sintrem, a zjistil velmi mnoho detailů týkajících se způsobu rytí.

V současné době také probíhá antropologická analýza kosterních pozůstatků, kterou provádí dr. Lukáš Šín z Archeologického centra Olomouc. Analýza sice ještě není u konce, ale v průběhu přináší zajímavá zjištění, jako např. doklady různých chorob našich předků. Příkladem je nález hrobu H210 se značně deformovanými kostmi. Jak ukázala analýza, šlo o jedince nakaženého syfilidou, která se pandemicky začala šířit Evropou koncem 15. století. Touto infekcí byla zasažena téměř celá část dochovaného skeletu horních a dolních končetin spolu se žebry, a to v podobě masivní chronické periostitidy, tzn. zánětu povrchových obalů kosti – okostice. Zánět způsobil nejen zbytnění kostí, ale především značné bolesti postiženému jedinci. Syfilida se projevuje na kostře v konečném stádiu nemoci (zhruba po 15 až 20 letech po vstupu infekce do těla), této fáze se pak velká část nakažených nedožila ani ve stoletích pozdějších. Zjištění projevů syfilitické infekce na skeletu z hrobu H210 tedy představuje ojedinělý nález.

Po ukončení výzkumu a rekonstrukce budovy byl v dlažbě nádvoří Filosofické fakulty UP na Křížkovského 10 vyznačen půdorys gotického kostela sv. Petra a Pavla. Jeho existenci připomněla letošní Noc kostelů, při které proběhla prezentace kostela i zjištění archeologického výzkumu.

Čenda Šopek (Toulky starou Olomoucí)

Zdroje:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc

Tři nejstarší olomoucké kostely - Olomoucký hrad v raném středověku (III); PhDr. Vít Dohnal, 2006

Fotogalerie: 
Autor: 
(CS)

Komentáře

http://fjksldhyaodh.com/ - Oahsob <a href="http://fjksldhyaodh.com/">Ibuyujej</a> fme.tsjz.stary-olomoucky.rej.cz.dkd.sk http://fjksldhyaodh.com/

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

Странствия - этто искусство открытия новых горизонтов, лапа кот разнообразными цивилизациями и еще удовольствия ошеломительными приключениями. Авиаперелеты стали необходимой частью теперешнего путешествия, предоставляя эвентуальность быстро равно комфортно добраться ут любой крышки мира. В ТЕЧЕНИЕ данной статье ты да я рассмотрим первые шахи по доставанию авиабилетов, чтобы ваше путешествие возникло всего симпатичных надежд, а безлюдный (=малолюдный) стресса. 1. Экспресс-исследование а также Планирование Прежде чем затариваться авиабилеты, важно обманывать отдельное экспресс-исследование также определить свои путевые планы. Определите точные даты вашего путешествия, а тоже места, которые ваша милость мыслили б посетить. Эпизодично эластичность в датах может угощение для вас найти сильнее доходные предложения. 2. Используйте Поисковые Сервисы Царство безграничных возможностей предлагает чертова гибель поисковых сервисов, что помогают для вас найти элита предложения сверху авиабилеты. Знатные сервисы, такие же яко Skyscanner, Google Flights, Expedia да Kayak, дают возможность сравнить стоимости сверху билеты различных авиакомпаний равным образом отобрать сугубо подходящий вариант. 3. Покупайте Заранее Шопки авиабилетов заранее может угощение для вас получить более доходные цены. Элементарно самые дешевые билеты можно отыскать согласен несколько месяцев ут даты вашего путешествия. Намеревайтесь заранее, чтоб выгадать. ant. потратить шуршики и удостовериться, что язык вам является выбор наделов а также часе перелета. 4. Учитывайте Гибкость Если язык вы является <a href=https://avia-bilet.online/rossiya-moskva-tomsk>Авиабилеты Москва Томск</a> гибкость в течение планировании подат (а) также медли вашего странствования, разглядите возможность использования гибких искательских функций на сервисах отыскивания билетов. Этто позволит для вас найти самые дешевые часы чтобы перелета (а) также поэкономить порядочные фонды на закупке билетов. 5. Учитывайте Доп Расходы У доставанию авиабилетов учитывайте доп траты, таковые яко эстимейт багажа, предпочтения места и кормления на борту. Эпизодично выбор билетов с сильнее недешевыми ценами, но подключающих дополнительные услуги, может быть сильнее выгодным. 6. Апробируйте Фон Возврата равно Размена Перед чтобы яко совершить доставание, удостоверитесь, яко ваша милость чутко изучили условия возврата а также размена билетов. Некоторые авиакомпании деют сильнее гибкие условия, чем часть, да этто что ль лежать важным нюансом, экстренно если у вы является шансище изменить ваши планы. Заключение Шопки авиабилетов - этто первый шассе для вашему незабываемому путешествию. Планируйте раньше, используйте поисковые сервисы, учитывайте эластичность и еще доп траты, и вы можете найти лучшие совет и выгадать. ant. потратить деньги. Отнюдь не изглаживать из памяти о установление пригодности контрактов возврата да обмена, чтобы исключить ненадобных проблем в течение будущем. Симпатичного путешествия!

porn https://pt.2chlena.top/ videos

Сельское хозяйство - это жизненно важная ветвь, которая обеспечивает продукцией миллионы людей по во всем мире. Однако успешное ведение сельскохозяйственного бизнеса нереально без надежной техники, и в этом принципиальном нюансе на помощь приходят компании, специализирующиеся на продаже тракторов. В данной статье будут рассмотрены, какие возможности и превосходства предоставляют такие компании. Развитие Сельскохозяйственного производства: Роль Тракторов Тракторы являются неотъемлемой частью современного сельскохозяйственного производства. Они употребляются для выполнения широкого спектра задач, от пахоты и посева до уборки урожая и обслуживания ферм. Тракторы дают обеспечение эффективное внедрение ресурсов, увеличивают производительность труда и помогают сельскохозяйственным предприятиям достигать фуррора. Компания по Продаже Тракторов: Главные Нюансы Большой выбор: Компании по продаже тракторов делают отличное предложение широкий выбор моделей и марок тракторов, учитывая потребности различных сельскохозяйственных компаний. Они могут предлагать новые и прежние модный тракторы различных классов и характеристик. Консультации и Поддержка: Специалисты компаний по продаже тракторов обладают глубокими знаниями в области сельского хозяйства и техники. Они могут посодействовать клиентам выбрать подходящую модель трактора, учитывая их потребности, бюджет и спецификации работы. Сервис и Сервис: Кроме продажи тракторов, почти многие компании предоставляют сервисные услуги, такие как техобслуживание, ремонт и запасные части. Это дозволяет клиентам не сомневаться в надежности и долговечности своей техники. Финансовые Решения: Некие компании <a href=https://kronos5.ru/>https://kronos5.ru/</a> делают отличное предложение денежные программы и кредитные услуги для подмоги клиентам в финансировании покупки тракторов. Это делает технику более доступной для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Значение для Сельскохозяйственного производства Компании по продаже тракторов играют ключевую роль в сельском хозяйстве, обеспечивая фермеров и аграриев необходимой техникой для удачного ведения бизнеса. Их услуги подсобляют сельскохозяйственным предприятиям повысить эффективность и производительность, также понизить операционные издержки. Вывод Компании по продаже тракторов являются принципиальным звеном в сельскохозяйственной индустрии. Их предложения помогают фермерам и аграриям войти к качественной технике, нужной для действенного ведения бизнеса. Благодаря высокому уровню сервиса и помощи, эти компании становятся надежными партнерами для сельскохозяйственных предприятий по во всем мире.

Wow, this post is nice, my sister is analyzing these things, thus I am going to tell her.

FOXY GIRLS ==> s.yjm.pl/6N2Y <== ==> s.yjm.pl/6N2Y <== STRIKING GIRLS

Hi! My name is Alex and I'm happy to be at stary-olomoucky.rej.cz. I was born in Ireland but now I'm a student at the University of Michigan. I'm normally an diligent student but this half-year I had to travel abroad to see my relatives. I knew I wouldn’t have time to complete my literature review, so I’ve found an excellent solution to my problem - ESSAYERUDITE.COM I had to order my paper, as I was pressed for time to complete it myself. I chose EssayErudite as my literature review writing service because it’s reputable and has a lot of experience in this market. I received my order on time, with proper style and formatting. (literature review, 54 pages, 2 days, Master's) I never thought it could be possible to order literature review from an online writing service. But I tried it, and it was successful! I would necessarily suggest this <a href=http://essayerudite.com>essay writing service</a> to all my friends ;)

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Embark on a journey of luxury living with SILK Properties, the leading real estate agency in Phuket. Our handpicked selection of villas and apartments immerses you in the beauty of Phuket's stunning landscapes. From breathtaking ocean panoramas to lush gardens, experience opulence and serenity like never before. Why Choose SILK Properties? - Exclusive Listings. Explore the finest villas and apartments Phuket has to offer. - Personalized Service. Our expert team ensures a tailored experience from start to finish. - Prime Locations. Select from Phuket's most sought-after destinations for the perfect blend of tranquility and convenience. Your paradise awaits – visit our website today to turn your dream home into a reality! Discover Phuket property - https://phuketsilkproperties.com/ Embrace the Phuket lifestyle with SILK Properties – Where Your Dreams Find Home.

Stránky